DuocTayBac

Trạng thái

GDQP 1

Posted on: 11.03.2011

  • In: Tài Liệu
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GDQP 1

Câu 1. Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh, phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân

tộc tôn giáo, chống phá CM Việt Nam của các thế lực thù địch. Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó.

Trả lời:

*Những giải pháp cơ bản đấu tranh,  phòng,  chống sự lợi dụng vấn đề  dân tộc tôn giáo, chống phá CM Việt Nam của các thế lực thù địch.

Một là, ra sức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà

nước; về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hống phá cách mạng Việt Nam của

thế lực thù địch cho toàn dân. Đây là giải pháp đầu tiên, rất quan trọng. Chỉ trên cơ sở nâng cao nhận thức, tư tưởng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mà trực tiếp là của đồng bào các dân

tộc, tôn giáo về các nội dung trên, thì chúng ta mới thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, vô hiệu hoá được sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Nội dung tuyên truyền giáo dục phải mang tình toàn diện, tổng hợp. Hiện  nay cần tập trung vào phổ biến sâu rộng các chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, chính sách dân

tộc, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, khơi dậy lòng tự tôn tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết giữa

các dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thường xuyên tuyên truyền,

giáo dục để đồng bào hiểu rõ âm mưu thủ đoạn chia rẽ dân tộc, tôn giáo, lương giáo của các thế

lực thù địch, để đồng bào đề cao cảnh giác không bị chúng lừa gạt lôi kéo lợi dụng. Vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Hai là, tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Đây là một trong những giải pháp quan trong nhằm nâng cao nội lực, tạo nên sức đề kháng trước mọi âm mưu thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Cần tuân thủ những vấn đề có tính nguyên

tắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo

của Đảng. Thực hiện đại đoàn kết phải rộng rãi, lâu dài. Mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Kiên quyết đấu tranh loại

trừ nguy cơ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Riêng đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo, trước tiên cần phải thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn

giáo.  Thực  hiện  bình  đẳng,  đoàn  kết,  tôn  trọng  giúp  đỡ  nhau  giữa  các  dân  tộc,  các  tôn  giáo.

Chống kỳ thị chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ti mặc cảm dân tộc, tôn giáo. Chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội

và các vùng dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để

vô hiệu hoá sự chống phá của kẻ thù.

Ba là, chăm lo nâng cao đồi sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hoá sự lợi dụng của kẻ thù. Khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, đồng bào sẽ đoàn kết, tin tưởng

vào Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân thì không kẻ thù nào có thể lợi dụng vấn đề dâc tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, phải đẩy nhanh tiến

 

độ và hiệu quả các chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng dân

tộc, vùng tôn giáo tạo mọi điều giúp đỡ đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nhanh chóng xoá đói

giảm nghèo,  nâng cao  dân  trí,  sức  khoẻ,  bảo  vệ  bảo  sắc  văn  hoá  các  dân  tộc.  Khắc  phục  sự chênh lệch về phát triển kinh tế – xã hội giữa các dân tộc, tôn giáo; sự kì thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Thực hiện bình đẳng đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo phải bằng những hành động thiết thực cụ thể như ưu tiên đầu tư sức lực, tiền của giúp đồng bào phát triển sản xuất.

Bốn là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; của những người có uy tín trong các dân tộc,

tôn giáo tham gia vào phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt

Nam của các thế lực thù địch. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc, vùng

tôn giáo. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, cả cán

bộ lãnh đạo quản lí và cán bộ chuyên môn kỹ thuật, giáo viên là người dân tộc thiểu số, người

có tôn giáo. Bởi đây là đội ngũ cán bộ sở tại có rất nhiều lợi thế trong thực hiện chính sách dân

tộc, tôn giáo. Đổi mới công tác dân vận vùng dân tộc, tôn giáo theo phương châm: chân thành,

tích cực, thận trọng, kiên trì, vững chắc; sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo.

Năm là, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng

tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết tốt các điểm nóng. Cần thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của kẻ thù để nhân dân nhận rõ và không bị lừa bịp. Đồng thời, vận động, bảo vệ đồng bào các dân tộc, tôn giáo đề đồng bào tự vạch mặt bọn

xấu cùng những thủ đoạn xảo trá của chúng. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại

chúng trong cuộc đấu tranh này. Kịp thời chủ động giải quyết tốt các điểm nóng liên quan đến

vấn đề dân tộc, tôn giáo. Chủ động, phát hiện kịp thời, dập tắt mọi âm mưu, hành động lợi dụng

vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động lôi kéo đồng bào gây bạo loạn. Khi xuất hiện điểm nóng, cần

tìm rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết kịp thời, không để lan rộng, không để kẻ thù lấy cớ

can thiệp; sử lí nghiêm minh theo pháp luật những kẻ cầm đầu, ngoan cố chống phá cách mạng. Đồng thời, kiên trì thuyết phục vận động những người nhẹ dạ cả tin nghe theo kẻ xấu quay về

với cộng đồng; đối xử khoan hồng, độ lượng, bình đẳng với những người lầm lỗi đã ăn năn hối

cải, phục thiện.

* Liên hệ bản thân.

Các bạn dựa vào các giải pháp mà nêu ra trách nhiệm của mình dối với các biện pháp đó.

Advertisements

Tài Liệu

Bài viết mới

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thư viện

Blog Stats

  • 27,065 hits
Advertisements
%d bloggers like this: