DuocTayBac

  • In: Tài Liệu
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GDQP3

Câu 3. Phân tích âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của CNĐQ và

các thế lực thù địch chống phá đối với VN hiện nay. Trách nhiệm của anh chị trước âm mưu thủ đoạn đó?

Trả lời:

+ Âm mưu, thủ đon ca chiến lược “Diễn biến hòa bình” đi với Việt Nam

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược

“Diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội. Từ đầu năm 1950 đến 1975, chủ nghĩa đế quốc

dùng hành động quân sự xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng,

nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Sau khi sử dụng những đòn tiến công bằng quân sự

không thành công, chúng chuyển sang chiến lược mới như “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập

về ngoại giao” kết hợp với “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

ở Việt Nam. Lợi dụng thời kỳ nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội, từ năm 1975 –

1994 do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” đối với Việt

Nam.

Từ năm 1995 đến nay, trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước

theo định hưỡng XHCN do đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, chủ nghĩa đế quốc

và các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng đã

tuyên bố xóa bỏ “cấm vận kinh tế” và bình thường hóa quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như: “dính líu”, “ngầm”, “sâu hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu nhất quán  của chủ nghĩa đế quốc  và các thế lực thù địch  trong sử dụng chiến lược

“Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng,

xóa bỏ chế độ XHCN, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào chủ nghĩa

đế quốc. Để đạt được mục tiêu đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ

thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị,

văn hóa, xã hội…Chủ       nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn khó nhận biết, cụ thể:

– Thủ đoạn về kinh tế. Chúng muốn chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

ở Việt Nam dần dần theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Khích lệ thành phần kinh

tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các

điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ

nghĩa.

– Thủ đoạn về chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hóa” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN ở Việt Nam. Chúng

tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề

“dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa đảng với nhân dân

và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của đảng, chính sách của nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp bằng sức mạnh quân

sự để lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

 

 

– Thủ đoạn  về tư tưởng,  văn  hóa.  Chúng thực  hiện nhiều  hoạt  động nhằm xóa  bỏ chủ

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt

Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp

tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hóa đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hóa và giá trị văn hóa của dân

tộc Việt Nam.

– Thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc. Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của một

bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi ly khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do

tôn giáo của đảng, nhà nước ta để truyền đạo trái phép, thực hiện âm mưu tôn giáo hóa dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

– Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của đảng với luận điểm “phi chính trị hóa” làm cho các

lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu.

– Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng

chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế

giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước lớn trên thế giới, tìm cách ngăn cản những

dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt, chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu

nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước XHCN, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

+ Bạo loạn lật đ ca các thế lực t địch chống phá cách mng Việt Nam

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động

sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân

dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị riêng. Vùng Tây Nguyên chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga,mchờ thời cơ thuận lợi để tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ đoạn cơ bản mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất bình của quần chúng,

dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động

đập phá trụ sở, rồi uy hiếp khống chế cơ quan nhà nước ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, chúng tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của,

vũ khí nước ngoài vào để tăng sức mạnh.

Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ

của  các  thế  lực  thù  địch,  dự  báo  đúng  thủ  đoạn,  quy  mô,  địa  điểm  và  thời  gian.  Nắm  vững nguyên  tắc xử  lý trong đấu tranh chống bạo  loạn lật đổ là:  nhanh gọn,  kiên quyết,  linh hoạt,

 

đúng đối tưng, sử dụng lực lượng phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo

dài.

GDQP3

Advertisements

Tài Liệu

Bài viết mới

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thư viện

Bài & Trang được đáng chú ý

Blog Stats

  • 26,494 hits
Advertisements
%d bloggers like this: