DuocTayBac

Trạng thái

GDQP4

Posted on: 11.03.2011

  • In: Tài Liệu
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GDQP4

Câu 4. Nêu quan điểm, phương châm giải pháp cơ bản phòng chống đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng nhà nước ta. Liên hệ vai trò trách nhiệm của mình trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ?

Trả lời:

+Quan điểm

– Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc

gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực.

Thực chất chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá cách

mạng nước ta là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế

quốc.  Mục tiêu của chiến  lược đó là nhằm xóa bỏ sự lãnh  đạo của đảng,  làm xụp đổ chế  độ

XHCN ở Việt Nam và chuyển hóa theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. do đó, cuộc đấu tranh sẽ

hết sức gay go, quyết liệt và lâu dài trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Chống “Diễn biến hòa bình” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội.

Xuất phát từ các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử

dụng trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nhiều đòn tấn công “mềm” trên tất cả các lĩnh

vực để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, Đảng ta đã xác định rõ nội dung bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay là toàn diện, coi trọng giữ vững an ninh kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”.

Các thế lực thù địch sử dụng sức mạnh tổng hợp để chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở nước ta, đánh vào mọi tầng lớp nhân dân lao động, mọi tổ chức chính trị – xã hội, mọi lĩnh

vực. Do đó phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

+ Phương châm tiến hành

Kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong vi chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và chủ

động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lc thù địch. Do đó, mọi cấp, mọi ngành,  mọi người dân phải thấy rõ tính chất nham hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Từ đó, phải nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của kẻ thù nhằm chống

phá cách mạng nước ta.

Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lý tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn

xảy ra, giải quyết các v gây rối, không để phát triển thành bạo loạn. Chủ nghĩa đế quốc và các

thế lực thù địch bao giờ cũng chủ động chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước làm suy yếu từ bên trong và khi có thời cơ tiến hành lật đổ chế độ xã hội. Thực tế chứng minh, chủ động tiến công sẽ tạo thuận lợi giành thắng lợi trong chiến tranh nói chung và trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với Việt Nam.

Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với Việt Nam.

Trên thực tế, kẻ thù thường cấu kết lực lượng phản động ở ngoài nước với những phần tử cực đoan, chống đối ở trong nước và bằng nhiều thr đoạn tinh vi và thâm hiểm, tổng hợp. Do vậy,

phải thường xuyên coi trọng xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, xây

dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân

lao động hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà kẻ thù sử dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Advertisements

Tài Liệu

Bài viết mới

Tháng Ba 2011
H B T N S B C
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thư viện

Bài & Trang được đáng chú ý

Blog Stats

  • 26,494 hits
Advertisements
%d bloggers like this: